Privacywet
PSHUI

PRIVACYVERKLARING VERENIGING KALENBERGS GEMEENSCHAPSHUIS

dd. 22-06-2018


Vereniging Kalenbergs Gemeenschapshuis verwerkt persoonsgegevens van leden en van huurders van het Gemeenschapshuis.


Dit doen we ten behoeve van het functioneren van de vereniging, zoals het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering en het versturen van de contributiefacturen.


Gegevens van de huurders van het Kalenberger Gemeenschapshuis worden gebruikt voor communicatie over de dienstverlening en voor het versturen van facturen en het bijhouden van de administratie.


Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.


Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens van het desbetreffende lid verwijderd.


De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een personal computer, welke voorzien is van actuele antivirus software.


Vereniging Kalenbergs Gemeenschapshuis verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Leden en huurders hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.


Hiervoor kan schriftelijk contact worden opgenomen via het e-mailadres of via het postadres.


Foto’s en video’s:

Tijdens activiteiten in en rond het Gemeenschapshuis worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt waarop deelnemers en/of bezoekers geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld.


Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals plaatsing op de website van het Gemeenschapshuis en persberichten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dient u dit kenbaar te maken aan de fotograaf/filmer. Mocht u bezwaar hebben tegen een reeds op de website van het Gemeenschapshuis geplaatste foto, dan zal deze op uw (schriftelijke) verzoek worden verwijderd.


Vereniging Kalenberger Gemeenschapshuis


Kalenbergerpad 15

8377 HL Kalenberg


info@kalenbergergemeenschapshuis.nl